Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

 

  • zastupování klientů před soudy všech stupňů vč. Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR
  • zastupování klientů v rozhodčím řízení před stálými rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc
  • zastupování klientů v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
  • zastupování ve všech sporech, se zaměřením na občanské a obchodní spory, vlastnické spory, spory z nemovitostí, spory o náhradu škody, spory ze smluv, pracovněprávní spory aj.)
  • právní posouzení nároků klientů a nároků protistrany
  • mimosoudní jednání, smír
  • příprava a sepis žalob a dalších podání
  • zastupování klientů u soudního jednání, zastupování v řízení o opravných prostředcích
  • zastupování poškozených v trestním řízení

zpět