Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměnu advokáta za právní služby upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou může být odměna sjednána smluvně nebo jako tzv. mimosmluvní odměna.

 

Odměna je obvykle stanovena vzájemnou dohodou advokáta a klienta před zahájením poskytování právních služeb v písemné smlouvě o právní pomoci. Při stanovení výše odměny přihlížíme k potřebám a možnostem klienta i k jeho osobním a majetkovým poměrům. Výše odměny dále závisí na právní a časové náročnosti poskytovaných služeb, jejich rozsahu a obtížnosti případu. Na žádost klienta zpracujeme předpokládaný odhad počtu hodin právní pomoci.

 

Vedle odměny jsou klientovi účtovány i účelně vynaložené hotové výdaje spojené s poskytnutou právní službou. Jedná se například o soudní a správní poplatky, poštovné a jiné poplatky, cestovní náhrady, náhrady za promeškaný čas, náklady na znalecké posudky, překlady a tlumočníka, výpisy z registrů, opisy, kopie.

 

Advokátní kancelář JUDr. Marty Novákové nabízí následující způsoby účtování odměny:

 

Smluvní odměna časová

Nejčastější způsob stanovení smluvní odměny. Klient hradí odměnu dle počtu  hodin poskytnuté právní pomoci (tj. hodinovou sazbu), a to za každou započatou čtvrthodinu, není-li dohodnuto jinak.

 

Smluvní odměna paušální

Odměna je určená pro klienty mající potřebu pravidelných právních služeb poskytovaných ve větším rozsahu. Odměna je sjednána jako pevná částka placená měsíčně, v níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb. V případě překročení sjednaného časového rozsahu v daném období klient hradí pro tento účel sjednanou hodinovou sazbu. Paušální odměnu je klient povinen hradit v dohodnuté výši  i v případě nevyčerpání stanoveného počtu hodin.

 

Smluvní odměna úkonová

Odměna podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem v dané věci. Co se rozumí úkonem právní služby, stanoví advokátní tarif, jde například o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby či odvolání, účast na jednání u soudu, sepis smlouvy, sepis právního rozboru.

 

Smluvní odměna za jednorázovou právní pomoc

Pevná a nepřekročitelná cena sjednaná s klientem za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na její rozsah a časovou náročnost. Tento typ odměny je vhodný pro klienty, kteří potřebují jednorázovou právní pomoc, jako je sepsání smlouvy, založení obchodní společnosti či jednoduché právní poradenství.

 

Smluvní odměna podílová

Odměna podle výsledku věci, obvykle jako procentuální částka ze soudem přiznaného nároku. Může být sjednána samostatně nebo souběžně se smluvní odměnou časovou.

 

Smluvní odměna hodnotová

Odměna stanovená podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby.

 

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu

Pokud není odměna s klientem dohodnuta smluvně některým ze shora uvedených způsobů, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby určené dle tarifní hodnoty věci, a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.